Индия и хинди

Если вы впервые на этой странице и попали на нее из поиска предлагаю прочитать подробную статью о лигатурах пройдя по ссылке сюда.

क् + क = क्क

क् + ख = क्ख

क् + त = क्त

क् + म = क्म

क् + य = क्य

क् + र = क्र

क् + ल = क्ल

[kka]

[kkha]

[kta]

[kma]

[kya]

[kra]

[kla]

क् + व = क्व

क् + श = क्श

क् + ष = क्ष

क् + ष् + म = क्ष्म

क् + स = क्स

क् + ऋ = कृ

[kva]

[ksha]

[ksha]

[kshma]

[ksa]

[kri]

ख् + त = ख्त

ख् + य = ख्य

ख् + र = ख्र

[khta]

[khya]

[khra]

ख् + व = ख्व

ख् + श = ख्श

[khva]

[khsha]

ग् + द = ग्द

ग् + ध = ग्ध

ग् + न = ग्न

ग् + म = ग्म

[gda]

[gdha]

[gna]

[gma]

ग् + य = ग्य

ग् + र = ग्र

ग् + ल = ग्ल

ग् + व = ग्व

[gya]

[gra]

[gla]

[gva]

घ् + न = घ्न

घ् + य = घ्य

[ghna]

[ghya]

घ् + र = घ्र

[ghra]

ङ्

ङ् + क = ङ्क

ङ् + ग = ङ्ग

[n̄ka]

[n̄ga]

ङ् + घ = ङ्घ

[n̄gha]

च् + च = च्च

च् + छ = च्छ

[chcha]

[chchhа]

च् + य = च्य

[chyа]

छ् + र = छ्र

[chhra]

ज् + ज = ज्ज

ज् + झ = ज्झ

ज् + ञ = ज्ञ

ज़् + म = ज़्म

[jja]

[jjha]

[gya]

[zma]

ज् + य = ज्य

ज् + र = ज्र

ज् + व = ज्व

[jya]

[jra]

[jva]

ञ + च = ञ्च

[ncha]

ञ + ज = ञ्ज

[nja]

ट् + ट = ट्ट

ट् + ठ = ट्ठ

[ṭṭa]

[ṭṭha]

ट् + य = ट्य

ट् + र = ट्र

[ṭya]

[ṭra]

ठ् + य = ठ्य

[ṭhya]

ठ् + र = ठ्र

[ṭhra]

ड् + ड = ड्ड

ड् + य = ड्य

[ḍḍa]

[ḍya]

ड् + र = ड्र

[ḍra]

ढ् + य = ढ्य

[ḍhya]

ढ् + र = ढ्र

[ḍhra]

ण् + ट = ण्ट

ण् + ठ = ण्ठ

ण् + ड = ण्ड

[ṇṭa]

[ṇṭha]

[ṇḍa]

ण् + ढ = ण्ढ

ण् + ण = ण्ण

ण् + य = ण्य

[ṇḍha]

[ṇṇa]

[ṇya]

त् + क = त्क

त् + त = त्त

त् + त् + व = त्त्व

त् + थ = त्थ

त् + न = त्न

त् + प = त्प

त् + म = त्म

[tka]

[tta]

[ttva]

[ttha]

[tna]

[tpa]

[tma]

त् + य = त्य

त् + र = त्र

त् + व = त्व

त् + स = त्स

त् + स् + न = त्स्न

त् + स् + य = त्स्य

[tya]

[tra]

[tva]

[tsa]

[tsna]

[tsya]

थ् + य = थ्य

थ् + र = थ्र

[thya]

[thra]

थ् + व = थ्व

[thva]

द् + ग  = द्ग

द् + द = द्द

द् + ध = द्ध

द् + भ = द्भ

[dga]

[dda]

[ddha]

[dbha]

द् + म = द्म

द् + य = द्य

द् + र = द्र

द् + व = द्व

[dma]

[dya]

[dra]

[dva]

ध् + न = ध्न

ध् + म = ध्म

ध् + य = ध्य

[dhna]

[dhma]

[dhya]

ध् + र = ध्र

ध् + व = ध्व

[dhra]

[dhva]

न् + त = न्त

न् + थ = न्थ

न् + द = न्द

न् + द् + र = न्द्र

न् + ध = न्ध

न् + ध् + य = न्ध्य

न् + न = न्न

[nta]

[ntha]

[nda]

[ndra]

[ndha]

[ndhya]

[nna]

न् + म = न्म

न् + य = न्य

न् + र = न्र

न् + व = न्व

न् + स = न्स

न् + ह = न्ह

[nma]

[nya]

[nra]

[nva]

[nsa]

[nha]

प् + त = प्त

प् + न = प्न

प् + प = प्प

प् + म = प्म

[pta]

[pna]

[ppa]

[pma]

प् + य = प्य

प् + र = प्र

प् + ल = प्ल

प् + स = प्स

[pya]

[pra]

[pla]

[psa]

फ़्+ त = फ़्त

फ् + य = फ्य

[fta]

[phya]

फ़्+ र = फ़्र

[fra]

ब् + ज = ब्ज

ब् + द = ब्द

ब् + ध = ब्ध

ब् + न = ब्न

ब् + ब = ब्ब

[bja]

[bda]

[bdha]

[bna]

[bba]

ब् + भ = ब्भ

ब् + य = ब्य

ब् + र = ब्र

ब् + ल = ब्ल

ब् + व = ब्व

[bbha]

[bya]

[bra]

[bla]

[bva]

भ् + न = भ्न

भ् + य = भ्य

[bhna]

[bhya]

भ् + र = भ्र

[bhra]

म् + न = म्न

म् + प = म्प

म् + फ = म्फ

म् + ब = म्ब

म् + भ = म्भ

[mna]

[mpa]

[mpha]

[mba]

[mbha]

म् + म = म्म

म् + य = म्य

म् + र = म्र

म् + ल = म्ल

म् + ह = म्ह

[mma]

[mya]

[mra]

[mla]

[mha]

य् + य = य्य

[yayaa]

र् + क = र्क

र् + त = र्त

र् + थ = र्थ

र् + द = र्द

[rka]

[rta]

[rtha]

[rda]

र् + फ = र्फ

र् + म = र्म

र् + व = र्व

र् + स = र्स

[rpha]

[rma]

[rva]

[rsa]

ल् + क = ल्क

ल् + द = ल्द

ल् + प = ल्प

ल् + म = ल्म

[lka]

[lda]

[lpa]

[lma]

ल् + य = ल्य

ल् + ल = ल्ल

ल् + व = ल्व

[lya]

[lla]

[lva]

व् + य = व्य

व् + र = व्र

[vya]

[vra]

व् + व = व्व

[vva]

श् + क = श्क

श् + च = श्च

श् + न = श्न

श् + य = श्य

[shka]

[shcha]

[shna]

[shya]

श् + म = श्म

श् + र = श्र

श् + ल = श्ल

श् + व = श्व

[shma]

[shra]

[shva]

[shva]

ष् + क = ष्क

ष् + ट = ष्ट

ष् + ट् + र = ष्ट्र

ष् + ठ = ष्ठ

ष् + ण = ष्ण

[shka]

[shṭa]

[shtra]

[shṭha]

[shna]

ष् + प = ष्प

ष् + म = ष्म

ष् + य = ष्य

ष् + व = ष्व

[shpa]

[shma]

[shya]

[shva]

स् + क = स्क

स् + ख = स्ख

स् + ट = स्ट

स् + त = स्त

स् + त् + र = स्त्र

स् + थ = स्थ

स् + थ् + य = स्थ्य

स् + न = स्न

स् + प = स्प

[ska]

[skha]

[sṭa]

[sta]

[stra]

[stha]

[sthya]

[sna]

[spa]

स् + फ = स्फ

स् + ब = स्ब

स् + म = स्म

स् + य = स्य

स् + र = स्र

स् + ल = स्ल

स् + व = स्व

स् + स = स्स

[spha]

[sba]

[sma]

[sya]

[sra]

[sla]

[sva]

[ssa]

ह् + न = ह्न

ह् + म = ह्म

ह् + य = ह्य

ह् + र = ह्र

[hna]

[hma]

[hya]

[hra]

ह् + ल = ह्ल

ह् + व = ह्व

ह् + ऋ = हृ 

[hla]

[hva]

[hri]

5 1
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Посмотреть все комментарии
0
Это закрытая цепочка комментариевx
()
x